Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z Artykułem 13 RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), niniejszym informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach, które przysługują Pani/Panu w związku z tym przetwarzaniem.

 

  1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotym Stoku, z siedzibą przy pl. Adama Mickiewicza 1, 57-250 Złoty Stok. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem elektronicznym: ops@zlotyops.pl oraz numerem telefonu: 74 817 52 88.

  1. Inspektor Ochrony Danych

W sprawach związanych z ochroną Pani/Pana danych osobowych, Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@zlotyops.pl.

  1. Cele i podstawy prawne przetwarzania

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z ustawy o pomocy społecznej oraz innych aktów prawnych związanych z działalnością Ośrodka. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  1. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które przetwarzają dane na zlecenie Administratora, w tym podmioty świadczące usługi informatyczne, prawne, audytowe, a także organy władzy publicznej uprawnione do uzyskania dostępu do danych na podstawie obowiązującego prawa.

  1. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a po ich realizacji przez czas wymagany przez przepisy prawa, w tym przepisy dotyczące archiwizacji dokumentacji.

  1. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.

  1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji zadań statutowych przez Administratora. Niepodanie danych może skutkować niemożnością realizacji tych zadań w stosunku do Pani/Pana.

  1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.