Projekt „ Uwierz w siebie – żyj aktywnie” – druga edycja

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotym Stoku zaprasza do udziału w projekcie Uwierz w siebie – żyj aktywnie w ramach IX Osi Priorytetowej Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Złoty Stok w okresie 36 miesięcy realizacji projektu w tym co najmniej 10% osób niepełnosprawnych.  

W ramach projektu realizowane będą różne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej indywidualnej ścieżki udziału w projekcie – ścieżki reintegracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym, zawodowym, oraz zdrowotnym takie jak:

 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne
 • Indywidualne treningi psychologiczne
 • Warsztaty kompetencji społecznych w formie wyjazdowej
 • Poradnictwo rodzinne
 • Warsztaty kompetencji społecznej w formie stacjonarnej
 • Warsztaty kompetencji cyfrowych wraz z egzaminem ECDL
 • Indywidualne doradztwo zawodowe
 • Indywidualne pośrednictwo pracy
 • Grupowe zajęcia z zakresu poszukiwania pracy
 • Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji.
 • Staże zawodowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotym Stoku zapewnia opiekę nad dziećmi oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia w ramach projektu.

Wsparcie będzie adresowane do: osób zamieszkałych na ternie gminy, które korzystają z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy oraz osoby nieaktywne wymagające aktywizacji w wieku aktywności 15-74 lat podlegające wykluczeniu społecznemu . Dodatkowo udział w projekcie wezmą udział również osoby z otoczenia uczestników (15 dzieci w warsztatach wyjazdowych).