Projekt „ Uwierz w siebie – żyj aktywnie”

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotym Stoku jest realizatorem Projektu pn. Uwierz w siebie – żyj aktywnie w ramach IX Osi Priorytetowej Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Okres realizacji projektu: od 2018-07-01 do: 2021-06-30

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Złoty Stok w okresie 36 miesięcy realizacji projektu w tym co najmniej 10% osób niepełnosprawnych.  

W ramach projektu realizowane będą różne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej indywidualnej ścieżki udziału w projekcie – ścieżki reintegracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym, zawodowym, oraz zdrowotnym takie jak:

 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne
 • Indywidualne treningi psychologiczne
 • Warsztaty kompetencji społecznych w formie wyjazdowej
 • Poradnictwo rodzinne
 • Warsztaty kompetencji społecznej w formie stacjonarnej
 • Warsztaty kompetencji cyfrowych wraz z egzaminem ECDL
 • Indywidualne doradztwo zawodowe
 • Indywidualne pośrednictwo pracy
 • Grupowe zajęcia z zakresu poszukiwania prac
 • Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji.
 • Staże zawodowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotym Stoku zapewnia opiekę nad dziećmi oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia w ramach projektu.

Wartość projektu  824 821,86 zł Wkład Unii Europejskiej 700 164, 36 zł. Działania finansowane są z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020